Marijampolės „Zonta“ klubo įstatai

 

Marijampolės ,,Zonta” klubas

ĮSTATAI

 1. BENDROJI DALIS
 2. Marijampolės “Zonta” klubas (toliau vadinamas Klubu) įsteigtas ir veikia nuo 1998-12-04.
 3. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti Klubo narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
 4. Klubo teisinė forma – asociacija.
 5. Klubas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
 6. Klubo veiklos laikotarpis – neribotas.
 7. Klubo finansiniai metai – kalendoriniai metai.
 8. Klubas yra paramos ir labdaros gavėjas ir teikėjas.
 9. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS
 10. Klubo veiklos tikslai: tarnauti pasaulio ir Lietuvos visuomenei, gerinti teisinę, politinę, ekonominę ir profesinę moterų padėtį bei jų sveikatą, siekti tarpusavio supratimo, geros valios, taikos visame pasaulyje, skatinti teisingumą ir pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kartu su kitais pasaulio Zonta klubais puoselėti aukštus etinius idealus.
 11. Siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus Klubas:
  • Kuria tarnavimo visuomenei programas.
  • Ruošia projektus Lietuvos moterims, jų šeimoms ir vaikams remti.
  • Siekia tobulinti Lietuvos Respublikos įstatymus moterų, šeimos ir vaikų padėčiai gerinti.
  • Esant poreikiui dalyvauja pasaulio Zonta Klubų renginiuose arba juos rengia Lietuvoje.
 12. Klubas veikia kultūros, švietimo, socialinėje srityse.
 13. Veiklos rūšys: kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos; kompiuteriai ir su jais susijusi veikla; sekretoriavimo ir vertimo veikla; mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla; vadovavimas, darbo organizavimas ir parama tarnyboms, teikiančioms užsienio šalims informacinio ir kultūrinio pobūdžio paslaugas; suaugusiųjų profesinis mokymas; kvalifikacijos tobulinimas; papildomas mokymas; socialinė globa, teikiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms; našlaičių priežiūra; socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu; kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla; fizinės gerovės užtikrinimo veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla.
 14. Klubas gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
 15. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma pagal nustatytą tvarką, Klubas gali vykdyti tik gavęs atitinkamus leidimus (licencijas).

 

III.           KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA BEI SĄLYGOS

 1. Klubo nariai:
  • tikrieji Klubo nariai;
  • garbės nariai.
  • Tikraisiais Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukusios moterys. Moterys, nusipelniusios Marijampolės apskrities ar Lietuvos Respublikos valstybės visuomenei gali būti garbės narėmis. Minimalus Klubo narių skaičius yra trys.
 2. Klubo narys turi tokias teises:
  • dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime;
  • naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
  • susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;
  • bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • susipažinti su Klubo narių sąrašu;
  • kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
 3. Klubo nariai privalo laikytis Klubo įstatų ir mokėti nario mokestį.
 4. Klubo stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu.
 5. Norint tapti Klubo nariu, reikia Klubo valdybai pateikti prašymą. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Klubą priima visuotinis narių susirinkimas kai už jį gauta 2/3 balsų.
 6. Kiekvienas Klubo narys gali išstoti iš Klubo pateikęs prašymą raštu valdybai.
 7. Klubo nariai daugiau kaip pusę metų nemokantys nario mokesčio ar kitaip pažeidę Klubo įstatus gali būti pašalinti iš Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu, kai už jį gauta 2/3 balsų.
 8. KLUBO ORGANAI
 9. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo vienasmenį valdymo organą Klubo vadovą – prezidentą.
 10. Aukščiausias Klubo organas yra jo narių visuotinis susirinkimas.
 11. Kitas Klubo organas – valdyba.
 12. Klubo vadovas – prezidentas yra ir Klubo valdybos pirmininkas.
 13. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TARKA
 14. Visuotinis narių susirinkimas:
  • keičia Klubo įstatus;
  • renka ir atšaukia Klubo valdybą;
  • renka ir atšaukia Klubo vadovą – prezidentą, kuris yra ir valdybos pirmininkas;
  • nustato Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  • tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;
  • priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo (reorganizavimo ar likvidavimo);
  • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  • priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus;
  • priima sprendimą dėl Klubui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį, atsižvelgdamas į Lietuvos respublikos įstatymuose nustatytus apribojimus;
  • priima naujus Klubo narius, pašalina iš Klubo narių.
  • sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Klubo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
 15. Eilinį visuotinį narių susirinkimą Klubo vadovas šaukia kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus vadovas įteikia Klubo nariams pasirašytinai arba registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo datos.
 16. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas Klubo vadovo iniciatyva arba jei to reikalauja daugiau nei 1/2 Klubo narių. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Klubo vadovui pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
 17. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų , jeigu visi Klubo nariai su tuo sutinka.
 18. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Klubo tikrieji nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 19. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Klubo narių.
 20. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį Klubo vadovas praneša Klubo nariams šių įstatų 20 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 dienų nuo įvykusio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių.
 21. Klubo visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar vadovas.
 22. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtai kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Klubo narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai keičiami klubo įstatai, priimami sprendimai dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), priimami nauji Klubo nariai, pašalinami iš Klubo narių, šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.
 23. VALDYBOS KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
 24. Valdyba yra kitas Klubo organas, sudarytas iš 3 narių, išrinktų visuotiniame narių susirinkime dviejų metų laikotarpiui. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kuris yra ir Klubo prezidentas, išrinktas visuotinio narių susirinkimo.
 25. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
 26. Valdyba:
  • priima prašymus priimti į Klubo narius, prašymus išstoti iš Klubo narių;
  • svarsto ir tvirtina Klubo narius, kurie atleidžiami nuo nario mokesčio;
  • svarsto ir tvirtina Klubo veiklos strategiją;
  • turi kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams bei šiems įstatams.
 27. Valdybos posėdis šaukiamas 1 kartą per mėnesį Klubo vadovo iniciatyva.
 28. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
 29. Apie valdybos posėdžio sušaukimą, nurodydamas posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę, valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio.
 30. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusius, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių valdybos balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
 31. Valdyba arba atskiras jos narys gali būti atstatydinta, jei paprasta Klubo narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas.

VII.         KLUBO VADOVAS

 1. Klubo vadovas – prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui. Klubo vadovas – prezidentas yra ir Klubo valdybos pirmininkas.
 2. Klubo vadovas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Klubo įstatais, visuotinio narių susirinkimo bei valdybos sprendimais.
 3. Klubo vadovas:
  • atsako už Klubo veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;
  • atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
  • atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
  • atsako už Klubo narių apskaitą;
  • priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis;
  • vadovauja Klubo darbuotojams, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Klubo veiklą;
  • šaukia Klubo visuotinius narių susirinkimus, ruošia jų darbotvarkę bei nutarimų projektus;
  • pateikia visuotiniam narių susirinkimui Klubo veiklos ataskaitą;
  • Klubo vardu sudaro sandorius bei atstovauja Klubui esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;
  • skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
  • atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
  • organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
  • sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.
 4. Vadovas gali būti atstatydintas, jei paprasta Klubo narių balsų dauguma jam pareiškiamas nepasitikėjimas.

VIII.        LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT KLUBO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

 1. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 47 punkte nustatytų šaltinių lėšų.
 2. Klubo pajamų šaltiniai:
  • narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
  • valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
  • fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
  • palikimai pagal testamentą tenkantys Klubui;
  • pajamos iš ūkinės komercinės veiklos ir Klubo įsteigtų įmonių pelnas;
  • kredito įstaigų palūkanos ir kitas turtas reikalingas, šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti
 3. Klubui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus Klubo veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
 4. Klubui draudžiama:
  • neatlygintinai perduoti Klubo turtą nuosavybėn Klubo nariui ir Klubo vadovui, Klubo darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
  • Klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Klubo nariams ar Klubo vadovui, Klube darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
  • suteikti paskolas, įkeisti Klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
  • skolintis pinigų iš Klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
  • skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
  • pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
  • parduoti Klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
  • steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota arba būti jo dalyviu;
  • vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
  • ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius.
 5. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Klubo įstatuose yra nustatyta, tikslams.
 6. Klubas vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu ar rėmėjų reikalavimu gali būti atliekamas nepriklausomas Klubo veiklos auditas.
 7. Klubo vadovas per keturis mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas.
 8. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
 9. Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubo vadovas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Klubo nariui galimybę susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą.
 10. Klubo dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai.
 11. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
 12. Kai Klubo skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 13. Klubo organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija nariams išsiunčiama elektroniniu paštu, faksu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipašinti Klubo buveinėje.
 14. Dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Klubo vadovas.
 15. Klubo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
 16. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
 17. Klubas gali steigti filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą visuotinio susirinkimo sprendimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XII.         ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Klubo įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus įstatus pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
 2. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

XIII.        BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

 1. Klubo buveinę keičia visuotinis narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
 2. Buveinės pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų numatyta tvarka.

XIV.        KLUBO PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 1. Jeigu Klube liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Klubas turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 2. Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Marijampolė, du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt ketvirta diena.

 

 

Klubo prezidentė                                                                                           Viduta Bačkierienė

 

_________________________________________

 

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.