Sveiki

Marijampolės Zonta klubas įsteigtas ir veikia nuo 1998-12-04. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti klubo narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Klubo teisinė forma – asociacija.

Marijampolės Zonta klubo veiklos tikslai: tarnauti pasaulio ir Lietuvos visuomenei, gerinti teisinę, politinę, ekonominę ir profesinę moterų padėtį bei jų sveikatą, siekti tarpusavio supratimo, geros valios, taikos visame pasaulyje, skatinti teisingumą ir pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kartu su kitais pasaulio Zonta klubais puoselėti aukštus etinius idealus.

Siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus klubas:

  • kuria tarnavimo visuomenei programas;
  • ruošia projektus Lietuvos moterims, jų šeimoms ir vaikams remti;
  • siekia tobulinti Lietuvos Respublikos įstatymus moterų, šeimos ir vaikų padėčiai gerinti;
  • esant poreikiui dalyvauja pasaulio Zonta klubų renginiuose arba juos rengia Lietuvoje;
  • klubas veikia kultūros, švietimo, socialinėje srityse.

Aukščiausias klubo organas yra jo narių visuotinis susirinkimas. Kitas klubo organas – valdyba, sudarytas iš 3 narių, išrinktų visuotiniame narių susirinkime dviejų metų laikotarpiui. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas, kuris yra ir klubo prezidentas, išrinktas visuotinio narių susirinkimo. Marijampolės Zonta klubas šiuo metu vienija 22 nares. Klubo susirinkimai vyksta kiekvieną mėnesio paskutinį ketvirtadienį.

Klubo narės: Viduta Bačkierienė, Rūta Bagušinskienė, Rima Bulotienė, Rasa Birutė Brazaitienė, Jurgita Čerkauskienė, Asta Ivoškaitė, Aldona Janulevičienė, Neda Juodienė, Zita Kisielienė, Lina Labanauskienė, Irena Lunskienė, Danguolė Micutienė, Irma Patkauskienė, Dalė Pielikienė, Daiva Prūselaitienė, Genovaitė Pudimskienė, Danutė Stankuvienė, Dainora Svitojienė, Marija Svitojienė, Dalytė Venčkauskienė, Natalija Kulik, Lina Brusokienė.

2016-2017 m. prezidentė – Irena Lunskienė

Ankstesnės prezidentės:

Viduta Bačkierienė (2014-2015),

Aldona Janulevičienė (2012-2013),

Dalytė Venčkauskienė (2010-2011),

Audronė Šlyterienė (2008-2009),

Snieguolė Ambrasienė (2006-2007),

Aldona Janulevičienė (2004-2005),

Nijolė Popierienė (2002-2003),

Viktorija Jakovleva (2000-2001),

Lilija Zableckienė (1998-1999).

APIE KLUBĄ

Zonta klubas Marijampolė

Klubo numeris 1619

Įsteigtas 1998 m. gruodžio 4 d.

Narių skaičius: 22

Susirinkimai – kiekvieno mėnesio paskutinis ketvirtadienis

Kontaktai: prezidentė Irena Lunskienė, el. p. irena.lunskiene@marijampole.lt